Historiek ADJ

De vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ) werd op initiatief van het Bestuur voor Jeugdvorming (BJV) van de Vlaamse Gemeenschap opgericht op 18 februari 1977.

Het opzet van het Bestuur voor Jeugdvorming (BJV) was dat vzw ADJ: toeristische, recreatieve en opvoedkundige infrastructuren voor de jeugd zou beheren en uitbaten, bij zou dragen tot de verbetering van de materiële uitrusting en de infrastructuren van het jeugdwerk en zou functioneren als informatie- , studie- en adviesorgaan inzake het jeugdtoerisme.
 

Als gevolg van dit opzet  beheerde ADJ van bij de oprichting de uitleendienst van de tenten, vanaf  1970 beheerd door de vzw Materieel voor de Jeugd (MJ), en het jeugdcentrum de Hoge Rielen, in 1974 aangekocht door de Vlaamse Gemeenschap.
 

In 1994 nam ADJ het beheer van het vormingscentrum Destelheide,dat sedert 1971 als een buitendienst van het Bestuur voor Jeugdvorming functioneerde, over. Tevens werd de dienst Kompas opgericht binnen ADJ met als hoofdopdracht verder vorm te geven aan de tweejaarlijkse uitgave BJV uitgave Kompas, dat een adressenbestand bevatte van de jeugdverblijven en kampeerplaatsen voor jeugdroepen in België.
 

In 2004 werd de dienst Kompas overgheveld naar het steunpunt Jeugd en vanaf 2009 werd de uitleendienst van het kampeermateriaal omgevormd tot een dienst met afzonderlijk beheer (DAB) van de Vlaamse Gemeenschap.
 

Vanaf 2009 beheert  de vzw ADJ enkel nog de twee jeugdverblijfinfrastructuren van de Vlaamse Gemeenschap met name de Hoge Rielen en Destelheide.
Gezien beide infrastructuren culturele infrastructuren zijn van de Vlaamse Gemeenschap, is het beheren hiervan onderworpen aan het cultuurpactdecreet van januari 1974. Dit betekent dat de overheid  kan kiezen uit drie formules: ofwel zelf beheren geassisteerd door  een adviesorgaan, ofwel laten beheren door een vereniging van afgevaardigden van de betrokken overheid met vertegenwoordigers van gebruikers ofwel laten beheren door een zelfstandige vereniging van specialisten of gebruikers.
 

De vzw ADJ heeft van bij de oprichting tot medio 2008 gefunctioneerd volgens de tweede formule, het zogenoemde gemengd beheer. De Vlaamse Gemeenschap was vertegenwoordigd door ambtenaren en de gebruikers door jeugdwerkvertegenwoordigers voorgedragen door de Jeugdraad.
Vanaf september 2008 tot oktober 2010 functioneerde ADJ volgens de derde formule, het beheer door  specialisten. In deze periode waren enkel jeugdwerkvertegenwoordigers lid van ADJ.
 

Vanaf november 2010 functioneert ADJ opnieuw volgens de gemengde formule als volgt: de vertegenwoordigers van de Vlaamse Gemeenschap zijn nu personen, geen ambtenaren, voorgedragen door de Vlaamse Regering en jeugdwerkvertegenwoordigers voorgedragen door de Jeugdraad. De huidige algemene vergadering telt twaalf leden met pariteit tussen beide luiken. De Raad van Bestuur bevat acht leden gekozen uit de algemene vergadering en is tevens paritair samengesteld.